برگزاری کارگاه توجیهی ویدئو کنفرانس فلوچارت سامانه مشاوره هدایت شغلی – آموزشی
۹۶/۶/۱۶

 

 

 

 

 

 

 کارگاه توجیهی  ویدئو کنفرانس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توجیه فلوچارت سامانه مشاوره هدایت شغلی - آموزشی این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، این کارگاه با حضور علی موسوی، معاون آموزش، علیرضا طاهرپور، مدیر کل دفتر نظارت، بهسازی و هدایت شغلی ، معاونین و کارشناسان حوزه معاونت آموزش برگزار و مدیران کل و کارشناسان مشاوره هدایت شغلی آموزشی استان ها نیز از طریق وبینار در کارگاه حضور داشتند.

معرفی الزامات و اهداف و نحوه هدایت شغلی آموزشی از جمله موضوعاتی است که در ویدئو کنفرانس مذکور به آن پرداخته شد.

علی موسوی، معاون آموزش این سازمان بیان داشت: هدف از این نشست، ایجاد تحول در فرآیند مهارت آموزی است که نخستین برنامه تحول را از بخش مشاوره هدایت شغلی و هدایت آموزشی آغاز کرده ایم.

وی در ادامه تأکید کرد: آموزش های فنی و حرفه ای برای این که برنامه ریزی داشته باشند، باید هدف گذاری آموزشی صورت گیرد. 

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بیان داشت: ضرورت های آموزش های فنی و حرفه ای شامل ضرورت های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و تکنولوژی می باشد و آموزش فنی و حرفه ای باید پاسخگوی نیاز اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و تکنولوژیکی حال و آینده جامعه باشد.

علی موسوی افزود: آنچه منجر به ارتقای منزلت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جامعه و اذهان عمومی 
می شود، کیفیت مطلوب عملکرد این سازمان می باشد.
 

وی با اشاره به کشورهای پیشرو در حوزه آموزش فنی و حرفه ای از جمله آلمان، کره و ایتالیا بیان داشت: 
آموزش های فنی و حرفه ای باید به سمت پاسخگویی به نیاز بازار کار پیش رود.

معاون آموزش این سازمان با بیان این که در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای باید به بازار کار وصل شویم، بیان داشت: برای تغییر باید جهت گیری آموزشی خود را تا حدی براساس کشورهای پیشرو منطبق نماییم.

علی موسوی افزود: تغییر در وضع موجود مستلزم تغییر در تک تک حوزه ها براساس اصل مشتری مداری و مشتری محوری می باشد. 

 وی بیان داشت: در حال حاضر 12 برنامه تحول پیش بینی شده است که اولین برنامه تحول مدل مشاوره هدایت شغلی- هدایت آموزشی می باشد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور افزود: مهم ترین موضوع بهره وری در آموزش ها می باشد که پاسخگویی به نیاز بازار کار، کاهش هزینه های اضافی، حفظ و ارتقای سطح رضایت ذینفعان از محورهای بهره وری است.

 علی موسوی در ادامه به ضرورت هدف گذاری آموزشی برای گروه هدف از جمله کارجویان و شاغلان 
تأکید کرد.

وی بیان داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان متولی آموزش های فنی و حرفه ای باید به نرخ بیکاری استان ها توجه کند و برنامه ریزی آموزشی خود را بر اساس تخصص ها و مهارت های مورد نیاز استان ها ارائه دهد.

معاون آموزش این سازمان با تأکید بر اعمال تفکر سیستمی در الگوهای آموزشی بیان داشت: برای اثرگذاری آموزش ها باید در آموزش یک گروه هدف هم زمان از تمامی ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

علی موسوی با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: 
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای برای تثبیت و رونق باید پاسخگوی نیاز بازار کار باشند.
    

وی در خاتمه با تأکید بر این که تقاضای قوی آموزش باعث قوی شدن عرضه آموزش می شوند بیان داشت: شناسایی گروه هدف آموزش و هدف گذاری آموزشی مقدم بر برنامه تحول آموزش است .

موسوی افزود: آموزش مبتنی بر متغیر نیروی کار، مهارت آموزی معطوف به صیانت و ایجاد اشتغال و بهبود زندگی اجتماعی، آموزش فنی برای ارتقای بهره وری در آموزش و توجه به کارآئی و بهبود مستمر کیفیت در فرآیند آموزش و تضمین کیفیت در پیامد آموزش از نکات قابل توجه می باشد.

 

بازگشت