ایجاد غرفه در نمایشگاه بین المللی
۹۶/۵/۱۶

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی مهارت شاهرود غرفه دستاورهای دانشجویان و اساتید این مرکز در محل نمایشگاه بین المللی همگام با برخی از مراکز علمی کاربردی کشور ایجاد شد که در این نمایشگاه غرفه مرکز شاهرود دستاوردهائی را ارائه نمود .که شامل بخشهائی از قبیل تجهیزات ازمایشگاهی فیزیک،رباتیک،الکتریکی(نمونه الکتروکوتر)،ومکانیک خودرو (ساخت خودروی اسکپر) و کتاب تاریخ باصری ها نوشته استاد حسینی از مدرسان تاریخ مرکز بود این نمایشگاه در تاریخ 96/5/10چیدمان و در مورخه 96/5/11بازگشایی شد که در اولین روز بازگشایی جناب آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع کل کشور بازدیدی از غرفه مهارت شاهرود داشتند که در رابطه با آن جناب آقای مهندس صادقی مسئول محترم فرهنگی دانشجوئی مرکز توضیحاتی پیرامون دستاوردهای داخلی و توانمندیهای مرکز به ریاست محترم دانشگاه جامع کل کشور ارائه نمودند این نمایشگاه تا روز جمعه ادامه و در نیم روز ادینه مورخه 96/5/14پایان پذیرفت .

بازگشت