گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٣٧٣
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۵٨۹
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۲٣٨
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۲۵۵
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٠۲٠
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۵٦۹
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۲۲۵
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٧۵٠
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٧۲٧