گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۱۴٣
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٣۵۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۲۹٠٨
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۱۹۹٠
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱٨٣٨
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٣۵٨
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٠٠٨
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۵٨۴
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۵۴٠