گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۲٨٦
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۵٠٨
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۱۲٦
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۱٦٣
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱۹۵٨
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۵٠٦
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۱٦٧
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٦۹٨
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٦٦۱