گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۲٣٨
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۴۵٠
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣٠۵٧
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۱٠٦
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۱۹۲٠
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱۴۵٧
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۱۲٣
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٦۵٨
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٦۱۵