گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۲۱٧٦
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱۴٣۴
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴۹٨٠
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ٣۱٦۱
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٧۴٣
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲٣٣۱
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۹۹۲
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۴۲٧
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۴٦٦