گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۲۱۱٧
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱٣٧٧
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴٨۴۹
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ٣٠۹٧
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٦٨۹
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲۲٧٦
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۹٣٠
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱٣٧۴
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۴٠٨