گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۹۹٣
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۱۲٦٠
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ۴۵٨٦
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۹٧٦
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٦٠۱
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۲۱٧٣
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٨۲۴
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱۲٧۵
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱۲۹۹