گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱۵۴۴
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ٧۵۱
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣۴٨٦
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲۴۴٨
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲۱۵۵
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٧٠٨
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱٣۴۹
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ٨۴۹
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ٨۵٦