گالری تصاویر
عنوان تاریخ تعداد تصاویر تعداد بازدید
صفحه اول ۹۴/۱/۲۹ ۱٨ ۱٧٠٠
برگزاری پنجمین همایش ملی و بین المللی "مهارت آموزی و اشتغال" ۹۵/۵/۱۹ ۱۱ ۹٣۹
آقای دکتر غلامحسین حسینی نیا ۹۳/۲/۲۲ ۵ ٣٨٨٦
بازدید از مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۹ ۲٦٣۵
مراکز ۹۲/۹/۲۵ ۱٦ ۲٣۱۵
ششمین نمایشگاه ملی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ۹۳/۹/۱ ۱۲ ۱٨٧٧
حضورجناب آقای دکتر حسینی نیا سرپرست موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی مهارت کشور در سی و ششمین همایش سراسری روسای واحدهای استانی و موسسات آموزش عالی ۹۴/۵/۱۷ ۱٠ ۱۵۱٠
سومین جلسه هیات امنای موسسه ٨ ۱٠٠۹
گردهمایی روسای مراکز 14 و 15 شهریور ۱٨ ۱٠۲۵